temno

Prepoved odtujitve in obrem. z odločbo o oprostitvi plačila storitve varstva v domu starejših

VPRAŠANJE

Stric živi sam, ne zmore skrbeti več zase in čaka za sprejem v dom starejših. Pokojnina ne bo zadoščala za kritje stroškov domske oskrbe. Oddal bo vlogo za oprostitev oz. doplačilo s strani občine. V zakonodaji in drugih aktih navajajo, da se v takem primeru, v kolikor je takšna oseba lastnik nepremičnine, z odločbo prepove odtujitev in obremenitev nepremičnine v korist občine ki financira domsko nastanitev. Stric je solastnik idealnega deleža do 1/3, solastnice preostalega dela sva s sestro vsaka do 1/3 (dedovali po atiju in stricu).

Ali lahko občina vpiše prepoved odtujitve in obremenitve na idealne deleže? Idelani deleži se ne morejo prodajati ločeno (nepremičnine ni mogoče uporabno ločiti) tako, da je ralno samo prodaja celote. Kako se lahko proda celota v kolikor bo občina res vpisala breme prepovedi odtujitve in obremenitve na stričev idealni delež? Kako lahko drugi solastnici zaščitiva svoje premoženje saj vlaganja vanj dokler se ne ve kaj bo s stričevo 1/3 ni smiselno (trenutna rešitev bi bila prodaja ali pa da pridobiva v lastništvo še stričevo 1/3 – kupoprodajna pogodba)?

Hvala za pomoč… lepo pozdravljeni

Nina

ODGOVOR

Glede na to, da vaš stric nima dovolj dohodkov, s katerimi bi v celoti lahko pokrival svojo oskrbo v domu starejših občanov in bo najverjetneje pridobival doplačila s strani občine, se mora občina na nekakšen način zavarovati. Prepoved obremenitve in odtujitve se seveda lahko vpiše na idealni delež do 1/3. Ta prepoved pomeni, da se brez soglasja občine samega idealnega deleža ne sme obremeniti (npr. vpisati hipoteke, služnostne pravice….) niti odtujiti (prodati). V primeru prodaje, ki se lahko izvede le s soglasjem občine pa imata kot solastnici predkupno pravico.  

Predlagamo vam, da sklenete s stricem Pogodbo o dosmrtnem preživljanju v obliki notarskega zapisa. S pogodbo o dosmrtnem preživljanju se pogodbenik (preživljalec) zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika (preživljanca), drugi pogodbenik pa izjavi, da mu zapušča vse premoženje ali del premoženja, ki obsega nepremičnine in premičnine, s tem da je njihova izročitev odložena do izročiteljeve smrti (557. člen Obligacijskega zakonika).  

Torej z navedeno pogodbo se lahko zavežeta, da bosta do smrti strica zanj skrbeli (mu plačevali razliko, katero potrebuje za oskrbo v domu), stric pa vama bo zapustil premoženje. Lastninska pravica bi na vaju prešla po njegovi smrti, sama pogodba pa bi bila sklenjena tekom življenja. 

 V kolikor bi lastninsko pravico na nepremičnini stric predhodno prenesel na vaju (drugih nepremičnin oz. premičnin večje vrednosti pa nima), verjetno ne bi bil upravičen do pomoči občine, saj se sama občina ne bi mogla zavarovati.

 V kolikor pa bi stric uspel dobiti pomoč občine in bi bili s sestro dediči po smrti strica, Zakon o dedovanju v 128. členu govori, o  omejitvi dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. 

Dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, se omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Ta omejitev se izvede tako, da postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina Republike Slovenije, če se je pomoč financirala iz proračuna Republike Slovenije, oziroma lastnina občine, če se je pomoč financirala iz proračuna občine.  

Premoženje, ki postane lastnina Republike Slovenije ali občine, se s sklepom izroči pristojnemu organu Republike Slovenije oziroma pristojnemu organu občine.  Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena odloči sodišče, da dedujejo dediči vse zapustnikovo premoženje, če se ti obvežejo povrniti vrednost dane pomoči Republiki Sloveniji oziroma občini.  

Republika Slovenija oziroma občina, iz proračuna katere se je pomoč financirala, ima v zavarovanje svoje terjatve iz prejšnjega odstavka do celotnega poplačila zakonito zastavno pravico na stvareh, ki sodijo v zapuščino. 

 Za pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu se šteje vse, kar je zapustnik zaradi slabega premoženjskega stanja prejel na podlagi zakona ali splošnega akta občine v denarju ali v obliki oprostitve plačila. 

Upamo, da smo vam odgovorili na vsa vaša vprašanja.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Sorodni prispevki
Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete na strani Varovanje osebnih podatkov.
Total
0
Share