temno

Delničarski sporazum delničarjev

Davek in finance
VPRAŠANJE

V marcu sem podpisal delničarski sporazum katerega prilagam. Družba je garantirala minimalni ceno za delnico 13 evrov. Sedaj so poslali dopis da je sporazum brezpredmeten. Tudi ta dopis prilagam. Zanima me če imam pravico zahtevati odkup delnic po 13 evrov tako kot je bilo navedeno v sporazumu.

DELNIČARSKI SPORAZUM DELNIČARJEV DRUŽBE NFD HOLDING D.D. 1. Predmet Ta delničarski sporazum (v nadaljevanju: »sporazum«) ureja pogoje in način skupnega in usklajenega delovanja oseb, ki pristopijo k sporazumu (v nadaljevanju: »podpisnice«), pri uresničevanju njihovih premoženjskih pravic, ki izhajajo iz lastništva delnic družbe NFD HOLDING D.D. (v nadaljevanju: »družba«), kot so podrobneje opredeljene v pristopni izjavi, z namenom doseči kar najbolj ugodno ceno pri morebitni prodaji delnic družbe ter o medsebojnih pravicah in obveznostih v zvezi s tem. Podpisnice sporazuma izrecno izjavljajo, da namen tega sporazuma ni usklajeno delovanje podpisnic pri uresničevanju glasovalnih pravic na skupščinah družbe, pridobitev ali utrditev kontrole nad družbo ali onemogoèanje morebitnemu prevzemniku družbe uspešnost prevzemne ponudbe in se zavezujejo opustiti kakršnokoli dejanje in aktivnost, ki bi se štela, ali bi se lahko štela, kot usklajeno delovanje v prej navedenem smislu. 2. Skupna prodaja Podpisnice bodo enotno in skupno delovale pri prodaji delnic družbe v lasti podpisnic sporazuma, tretjim osebam, zainteresiranim kupcem delnic (vključno s potencialnimi prevzemniki), jih bodo prodale v paketu in s tem skušale doseči kar najbolj ugodno prodajno ceno za delnice družbe, po pogojih tega sporazuma, bodisi z neposrednim iskanjem in pogajanji z zainteresiranimi kupci preko pooblaščene osebe, preko skupnega sodelovanja v javno objavljeni ponudbi za odkup delnic družbe ali drugače. Vsaka podpisnica bo sodelovala pri uresničevanju namena tega sporazuma s številom delnic družbe, ki jih navede v pristopni izjavi k temu sporazumu. 3. Pooblastilo Družba Delnica d.o.o., Tržaška 2,1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Delnica«) vodi vse administrativne in organizacijske ter opravlja druge posle v zvezi s tem sporazumom oziroma njegovim izvajanjem, in samostojno odloča o vsakodnevnih vprašanjih, povezanih z izvajanjem tega sporazuma. Delnica se v imenu podpisnic sporazuma dogovarja z zainteresiranimi kupci delnic družbe in se skuša dogovoriti za prodajo delnic podpisnic, po pogojih, dogovorjenih v tem sporazumu. Delnica po lastni presoji izbere borzno posredniško družbo, preko katere se bo opravilo vse potrebno za prodajo in prenos delnic, vključenih v sporazum, na morebitnega kupca in/ali druge storitve in posle, potrebne za uresničitev namena sporazuma. Podpisnice sporazuma so seznanjene, da Delnica v okviru svoje redne dejavnosti deluje tudi kot pooblaščena poslovalnica borzno posredniške družbe Argonos borzno posredniška hiša d.o.o., Ljubljana (»v nadaljevanju: »Argonos BPH«) vendar, da v okviru tega sporazuma deluje izključno v svojem imenu in za svoj račun ter da Argonos BPH v zvezi s sporazumom ter z dejanji in ravnanji Delnice v zvezi z njim, kot tudi do podpisnic sporazuma, ne prevzema nobenih obveznosti ali odgovornosti. Podpisnice so seznanjene, da so lahko Delnica, Argonos BPH ali njegove pooblašèene poslovalnice, njihovi organi vodenja in nadzora in/ali njihovi zaposleni, lastniki delnic družbe ter da lahko Argonos BPH opravlja investicijske storitve in posle za potencialne kupce delnic družbe v okviru tega sporazuma ali v zvezi z morebitno prevzemno ponudbo glede delnic družbe in s tem soglašajo. 4. Pogoji prodaje Podpisnice sporazuma se zavezujejo, da bodo prodale delnice družbe, s katerimi sodelujejo pri uresničitvi namena v okviru tega sporazuma, če bo dogovorjena vsaj minimalna prodajna cena, opredeljena v tem sporazumu in da bodo v ta namen, na predlog Delnice, sklenile s kupcem/kupci skupno večstransko pogodbo (ali posamezne pogodbe) o prodaji delnic družbe ali s sprejemom ponudbe prevzemnika, ki ponuja najmanj minimalno prodajno ceno, opredeljeno v tem sporazumu ali najvišjo ponujeno ceno pri morebitnem prevzemu družbe, pod pogojem, da je ta enaka ali višja od minimalne prodajne cene po tem sporazumu. Vsaka podpisnica sporazuma se zavezuje, na predlog Delnice, posredovati ji druge potrebne podatke in informacije o njej in/ali njenih delnicah, skleniti ustrezne pogodbe, podpisati listine in dokumente ter storiti vsa druga dejanja, ki so potrebna za prodajo delnic v okviru tega sporazuma in za veljaven prenos delnic na kupca. Podpisnica sporazuma, ki krši obveze iz tega člena sporazuma, je dolžna plačati pogodbeno kazen v višini 50,00 EUR, v roku 8 dni od dne zahteve Delnice. 5.Minimalna prodajna cena Podpisnice sporazuma soglašajo, da je minimalna prodajna cena za delnico družbe najmanj 13,00 EUR za delnico. 6.Jamstva , omejitve Vsaka podpisnica jamèi in zagotavlja, da so delnice družbe, s katerimi sodeluje pri uresničevanju tega sporazuma, prosto prenosljive in da na njih ne obstaja kakršnakoli zastavna, predkupna ali kakšna druga pravica tretjega, ki omejuje ali obremenjuje pravice podpisnice kot imetnice delnic. Vsaka podpisnica se zavezuje, da v času trajanja tega sporazuma, posamièno ali skupaj z drugimi podpisnicami tega sporazuma ali tretjimi, ne bo prodala, zastavila ali drugaèe odsvojila delnic družbe, katerih lastnica je in ki so vključene v ta sporazum, in/ali jih kakor koli obremenila, zastavila ali na njih ustanovila kakšno pravico tretjega, razen če je drugače dogovorjeno v tem sporazumu. Omejitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne velja za primer smrti podpisnice – fizične osebe ali prenehanja podpisnice – pravne osebe – oziroma dedovanja in/ali v primeru izvršitve pravnomoènega sklepa o izvršbi na delnice posamezne podpisnice. Vsaka podpisnica se tudi obvezuje, da v času trajanja tega sporazuma ne bo samostojno ali skupaj z drugimi podpisnicami sporazuma ali tretjimi osebami, zase ali za namen tega sporazuma, iskala potencialne kupce delnic družbe ter se bo vzdržala vsakih drugih podobnih dejanj. Podpisnica, ki krši obveze po tem členu sporazuma, je dolžna plačati pogodbeno kazen v višini, ki je seštevek (i) števila delnic podpisnice kršiteljice, vključenih v ta sporazum, pomnoženega s 3 in (ii) 50,00 EUR, in sicer v roku 8 dni po zahtevi Delnice. 7.Nadomestilo Za opravljanje del in poslov v zvezi s tem sporazumom, vključno s stroški priprave, podpisovanja in izvajanja tega sporazuma, pogajanj z zainteresiranimi kupci delnic družbe in drugo, Delnici pripada nadomestilo v višini 7% (oz. minimalno 60,00 EUR) od zneska kupnine, ki jo je kupec delnic dolžan plačati za paket delnic podpisnic, prodanih v okviru tega sporazuma. Nadomestilo vključuje stroške in pripadajoče dajatve borzno posredniške družbe, po njenem ceniku. Vsaki podpisnici se poleg nadomestila po prvem odstavku tega člena dodatno zaračunajo še pavšalni stroški za organizacijo sporazuma, pisno in telefonično obveščanje, vodenje evidenc in ostala administrativna dela, v znesku: – 30,00 EUR, če je vrednost delnic podpisnice ob prodaji manjša od 200,00 EUR, oziroma – 50,00 EUR, če je vrednost delnic podpisnice ob prodaji večja od 200,00 EUR. Nadomestilo po prvem odstavku tega člena se odtegne od zneska kupnine, ki pripada posamezni podpisnici iz naslova prodaje delnic družbe v okviru tega sporazuma, tako da se za pripadajoči znesek zmanjša kupnina, ki pripada posamezni podpisnici. Vsaka podpisnica se obveže, da bo izdala pisni nalog za nakazilo nadomestila iz prejšnjega odstavka, v breme računa podpisnice in v dobro računa Delnice. 8. Izterjava pogodbene kazni Delnica je pooblaščena, da v primeru kršitve tega sporazuma s strani posamezne podpisnice tega sporazuma, za katero je zagrožena pogodbena kazen, od take podpisnice izterja pogodbeno kazen in v ta namen stori vse potrebno, vključno z najemom pravnih zastopnikov, sprožitvijo sodnih ali drugih ustreznih postopkov pred pristojnimi organi in drugimi potrebnimi dejanji. Stroški izterjave, vključno s sodnimi stroški in stroški zastopanja, se krijejo iz fonda 3.000,00 EUR, če pa to ne zadostuje, take stroške na zahtevo Delnice pokrijejo podpisnice tega sporazuma, v razmerju njihovih deležev delnic, vključenih v ta sporazum do skupnega števila delnic, vključenih v ta sporazum. Izterjane pogodbene kazni se uporabijo za kritje stroškov iz drugega odstavka tega člena. 9.Obveščanje Podpisnicam sporazuma so vsa obvestila v zvezi s tem sporazumom na voljo -v poslovalnicah Delnice, po telefonu ali preko elektronske pošte – v prilogi 10.Pristop k sporazumu K sporazumu lahko pristopi vsaka oseba, lastnica delnic družbe, če podpiše pristopno izjavo, s katero prevzame vse obveznosti in pravice iz tega sporazuma, pod pogojem, da število delnic podpisnice, skupaj s preostalimi delnicami podpisnic, ki so že vključene v sporazum, ne preseže 24,99% . O pristopu novih podpisnic odloča Delnica. 11.Trajanje Ta sporazum velja do 12.06.2008 , razen, če ne preneha veljati prej v skladu z določbami tega sporazuma. Ne glede na čas trajanja tega sporazuma, določen v prvem odstavku tega člena, sporazum preneha veljati, ko so v celoti izpolnjene vse obveznosti do podpisnic prodajalk iz sklenjene pogodbe o prodaji delnic v okviru izvajanja tega sporazuma in v primeru sprejema ponudbe v okviru objavljenega prevzema družbe, ko so podpisnice sporazuma prejele kupnino za prodane delnice. 12.Uporaba podatkov Vsaka podpisnica dovoljuje in pooblašča Delnico, da podatke o njenem lastništvu delnic ter njene druge podatke (naslovi, EMŠO in podobno) zbira, hrani in uporablja le za namen izvajanja tega sporazuma ter za informiranje v zvezi z delnicami. 13.Reševanje sporov Za reševanje sporov iz ali v zvezi s tem sporazumom, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojno sodišèe v Ljubljani. 14.Veljavnost Posamezne osebe pristopajo k temu sporazumu s podpisom pristopne izjave, v obliki in z vsebino, priloženo temu sporazumu, in njeno vrnitvijo Delnici. Šteje se, da je posamezna oseba postala podpisnica tega sporazuma in soglašala z njegovimi pogoji, predvsem, da bo sodelovala pri uresnièitvi namena tega sporazuma s številom delnic, navedenih v pristopni izjavi, z dnem, ko Delnica prejme izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo take osebe in prejem potrdi na pristopni izjavi take osebe. Pristopna izjava vsake podpisnice je sestavni del tega sporazuma. Delnica hrani pristopne izjave podpisnic, vodi seznam podpisnic tega sporazuma, evidenco o številu delnic posamezne podpisnice in skupnem številu delnic, vključenih v ta sporazum.

ODGOVOR

Odgovor je na voljo le naročnikom.

✔ Neomejen dostop do vseh vsebin.

✔ MESEČNI DOSTOP SAMO 9,99 EUR


1. Najprej se prijavite / registrirajte
2. Še vedno nimate dostopa?

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Sorodni prispevki

Davek in finance

Dohodnina

… Odgovor je na voljo le naročnikom. ✔ Neomejen dostop do vseh vsebin.✔ MESEČNI DOSTOP SAMO 9,99 EUR Naročnina količina…
Več o tem
Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete na strani Varovanje osebnih podatkov.
Total
0
Share