temno

Pravni Svetovalni telefon 090 3213

Splošni pogoji poslovanja za storitev Svetovalni telefon 090 3213

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Podjetje INVITA, svetovanje in storitve, d.o.o., Cesta v Gorice 36, 1000 Ljubljana, sprejema naslednje splošne pogoje poslovanja, s katerimi določa pogoje delovanja svetovalnega telefona, izvedbe pravnega, davčnega in detektivskega svetovanja, plačila storitev in odgovornosti glede svetovanja.

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti pogodbenih strank, na eni strani podjetja INVITA, svetovanje in storitve, d.o.o., na drugi strani pa uporabnika storitev, ki jih nudi in opravlja podjetje INVITA, svetovanje in storitve, d.o.o., ter določajo način, ceno, vsebino in pogoje poslovanja ter so sestavni del vsake objavljene predstavitve, oglasa in ponudbe podjetja.

INVITA, svetovanje in storitve, d.o.o., organizira in izvaja telefonsko pravno svetovanje z različnih področij prava, in sicer na način, da uporabnike storitev pravnega telefona neposredno poveže s pravnim svetovalcem za izbrano področje svetovanja. Vsa pravna vprašanja se postavijo neposredno pravnemu svetovalcu, ki pokriva izbrano področje. Vsak telefonski pogovor je zaupne narave. Telefonski pogovor se zaradi zagotavljanje višje kakovosti storitve in za namen dokazovanja morebitne odškodninske odgovornosti snema. Pri tem se družba Invita d.o.o. in posamezni svetovalci obvezujejo, da bodo v celoti ravnal v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in da nobenega podatka ne bodo posredoval tretji osebi.

Ob vseh pravnih vprašanjih, ki so delikatne narave (družinsko pravo, kazensko pravo, odškodninsko pravo) in za katere uporabnik storitve meni, da bi razkritje določenih osebnih podatkov lahko povzročilo nepopravljivo škodo, lahko uporabnik storitve ostane anonimen.

Podjetje INVITA, svetovanje in storitve, d.o.o., bo skrbelo, za strokovno podkovan kader, ki bo uporabnikom storitve podajal nasvete.

Storitev »svetovalni telefon« je namenjena vsem, ki so poslovno sposobni in se strinjajo s splošnimi pogoji poslovanja, ki so javno objavljeni na spletnem portalu podjetja in na sedežu podjetja.

II. INFORMACIJE KI JIH MORA PONUDNIK ZAGOTOVITI NA PODLAGI ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV IN ZAKONA O ELEKTRONSKEM POSLOVANJU NA TRGU

Podatki o sedežu družbe ter osnovni podatki: 

INVITA, svetovanje in storitve, d.o.o.

Cesta v Gorice 36, 1000 Ljubljana 

Matična št.: 2088142000

Davčna št.: 47305444

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, sklep opr. št. Srg 2012/42602

TRR odprt pri Sberbank d.d.: SI56 30000-0008218652 

Telefon: 040 469 718

Faks: 0590 34225

E-mail: info@invita.si

Spletna stran: http:// www.pravninasveti.si 

Navedba tehničnih podatkov, ki vodijo do svetovanja: 

Postavitev vprašanja svetovalcu na komercialni liniji: 090 32 13;

  1. Izbira želenega področja
  2. Kontakt uporabnika s svetovalcem;
  3. Plačilo storitve na podlagi minutnega intervala komercialne linije.

III. UPORABA STORITVE SVETOVALNI TELEFON

Vsak uporabnik storitve svetovalni telefon in vsak izmed pravnih svetovalcev je dolžan ravnati v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.

Storitev podjetja INVITA, svetovanje in storitve, d.o.o., zajema organizacijo in nemoteno delovanje telefonskega svetovanja, in sicer na način, da uporabnik storitve »svetovalni telefon«, pokliče komercialno linijo podjetja. Ob vzpostavljenem kontaktu se uporabniku storitve oglasi avtomatski odzivnik, ki uporabniku navede pravna področja in katero številko naj uporabnik pritisne za posamezno področje. Ob izbranem področju se vzpostavi neposreden kontakt s pravnim svetovalcem, kateremu uporabnik storitve »svetovalni telefon« zastavi pravno vprašanje.

Telefonsko svetovanje je namenjeno dajanju informacij in nasvetov strankam z lažjimi problemi in ne za zahtevnejše probleme z obširno dokumentacijo, saj že sama narava telefonskega svetovanja ne omogoča svetovanja v nekaterih primerih v katerih je potrebno najprej ugotoviti dejansko stanje in opraviti analizo na podlagi obstoječe dokumentacije.

Nasveti se uporabnikom storitve dajejo na podlagi dejansko podanih informacij, ki jih uporabnik storitve zaupa svetovalcu. V primeru netočnih informacij svetovalec ne mora podati ustreznega pravnega nasveta.

Za morebitne pritožbe uporabnikov storitve smo dosegljivi na telefonski številki 040 469 718 ali po e-pošti info@invita.si.

IV. CENA in PLAČILO STORITVE »SVETOVALNI TELEFON«

Ob uporabi storitve »svetovalni telefon« se uporabnik strinja s splošnimi pogoji poslovanja in se zavezuje storitev plačati v skladu z navedenimi pogoji.

Plačilo storitve uporabe telefonskega svetovanja podjetja INVITA, svetovanje in storitve, d.o.o., se izvaja na podlagi klica na komercialno številko 090 32 13 in znaša iz omrežja Telekom 2,7121 EUR za minuto pogovora. Klic se začne obračunavati takoj, ko uporabnik pokliče na navedeno komercialno številko in traja do prekinitve klica. Navedena cena minutnega pogovora že vsebuje 22% DDV in plačilo svetovanja. Čas pogovora je zakonsko omejen na 30 minut in se po tem času povezava avtomatsko prekine.

Cena velja za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz ostalih omrežij ceno določa operater klicatelja oziroma uporabnika storitve in nanjo podjetje Invita d.o.o. nima vpliva. Cene klicev iz drugih omrežij so objavljene na spletni strani vašega operaterja. Operater ima pravico cene klicev iz svojega omrežja naknadno spremeniti.

V. ODGOVORNOST

Ponudnik storitve »Svetovalni telefon« si bo na vso moč prizadeval, da bo uporabnikom storitve zagotavljal kvalitetne nasvete, in sicer tako, da bo venomer v kontaktu s svetovalci, s katerimi bo sproti reševal morebitne napake in težave delovanja sistema.

Družba Invita d.o.o. ne odgovarja za morebitne motnje v omrežju oz. morebitno nedosegljivost številke 090 32 13 iz posameznih omrežij. Odgovornost za tovrstne dogodke je na strani operaterja iz katerega klicatelj kliče in na strani operaterja Sekortel Vas d.o.o., ki zagotavlja nemoteno delovanje storitve “svetovalni telefon”, razen če to odgovornost s svojimi pravili izključujejo.

Uporabniku storitve »svetovalni telefon« za dokončno rešitev problema ne odgovarja niti podjetje INVITA, svetovanje in storitve, d.o.o., niti posamezni pravni svetovalec, ki je podal nasvet. Družba Invita d.o.o. in pravni svetovalec odgovarjata le za naklepno napačno svetovanje oziroma za malomarno opravljanje svetovanja.

Podjetje INVITA, svetovanje in storitve, d.o.o., ne odgovarja za nasvete svetovalcev, zanje je lahko v primeru, da poda neresnične podatke, odgovoren svetovalec.

Razen v primeru hude malomarnosti ali goljufivega namena, izvajalec storitve »svetovalni telefon« ne prevzema nobene odgovornosti za škodo povzročeno uporabniku storitev. Nikakor ne more, ne izvajalec storitve in ne svetovalec odgovarjati za morebitno napačno interpretacijo nasveta s strani uporabnika storitve.

Svetovalci uporabnikom storitve »svetovalni telefon« podajajo nasvete na podlagi telefonsko podanih dejstev, obstoječih dokumentov in drugih relevantnih informacij. V kolikor so informacije, podane s strani uporabnika storitve, napačne ali nepopolne, niti svetovalec ne odgovarja za podan nasvet.

Vsak posamezni svetovalec se zavezuje, da bo v celoti ravnal v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in, da nobenega podatka ne bo posredoval tretji osebi. Vsak pogovor s svetovalcem je zaupne narave in poteka izključno na relaciji uporabnik storitve – svetovalec. V primeru razkritja podatkov odgovarja neposredno izbran svetovalec.

VI. ZAHTEVA ZA POVRNITEV STROŠKOV KLICA

Uporabnik storitve ima pravico do povračila stroškov klica opravljene storitve največ v znesku 2,19 € na minuto trajanja pogovora, kolikor stane klic iz omrežja A1. Dodatne stroške, ki jih zaračuna uporabnikov operater, bremenijo uporabnika.

Razlogi, zaradi katerih se uporabniku ugodi zahteva za povračilo stroškov klica so:

– svetovalec klicatelju ni znal ponuditi nobenega nasveta, oziroma odgovora na njegovo vprašanje,

– svetovalec je pri svetovanju ravnal malomarno in stranki ni svetoval s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Uporabnik ni upravičen do povračila stroškov klica zlasti v naslednjih primerih ko:

– svetovalcu ni predstavil natančnega dejanskega stanja, je svetovalca zavedel z neresničnimi ali napačnimi informacijami, svetovalec pa je svetoval na podlagi tako ugotovljenega dejanskega stanja,

– je svetovalec delno odgovoril na uporabnikovo vprašanje,

– je uporabnik v posnetem meniju izbral napačno številko in zato dobil svetovalca, ki ni pristojen za področje v zvezi s katerim uporabnik zahteva nasvet,

– je uporabnik zahteval nasvet v zvezi z vprašanjem, ki ne spada pod področja navedena v splošnih pogojih in na spletni strani,

– je uporabnik pomotoma klical na telefonsko številko Svetovalnega telefona.

Uporabnik je dolžan posredovati zahtevo za povračilo stroškov klica najkasneje v 8 dneh od opravljenega klica. V zahtevi je potrebno jasno navesti datum in uro klica, trajanje klica, razlog za vložitev zahteve, obrazložitev razloga ter ime svetovalca, ki mu je svetoval po telefonu.

O upravičenosti zahtevka za povračilo zneska telefonskega svetovanja odloča izključno družba Invita d.o.o.. Invita d.o.o. odloči o upravičenosti zahtevka najkasneje v 14 dneh od prejema zahteve uporabnika in ga o tem obvesti.

V primeru upravičenosti zahteve je uporabnik dolžan družbi Invita d.o.o. predložiti kopijo računa telefonskega operaterja, v kateri je jasno razvidno koliko minut je uporabnik klical na številko 090 3213.

V primeru upravičenosti zahteve mora družba Invita d.o.o. nakazati ustrezen znesek na uporabnikov račun najkasneje v roku 30 dni od prejema kopije računa.

VII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik storitve »Svetovalni telefon« bo z vsemi pridobljenimi podatki ravnal v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, elektronskih in telefonskih komunikacij ter drugimi veljavnimi predpisi. Več informacij o varovanju osebnih podatkov najdete tukaj.

VIII. KONČNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati, z dnem objave na spletnem portalu podjetja INVITA, svetovanje in storitve, d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjeni splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati z dnevom objave na spletnem portalu podjetja INVITA, svetovanje in storitve, d.o.o.. Spletni naslov podjetja INVITA, svetovanje in storitve, d.o.o. je : www.pravninasveti.si.

Splošni pogoji poslovanja so na voljo tudi na lokaciji sedeža družbe na naslovu: Cesta v Gorice 36, 1000 Ljubljana

Podjetje INVITA, svetovanje in storitve, d.o.o., svetovalci in uporabniki storitve »Svetovalni telefon« se morebitne medsebojne spore zavezujejo reševati na miren način. Če to ni mogoče pa je v primeru spora pristojno sodišče po sedežu podjetja INVITA, svetovanje in storitve, d.o.o..