temno

Preselitev iz Črne gore v Slovenijo

VPRAŠANJE

Moji starši se želijo iz Črne gore preseliti v Slovenijo zaradi starosti in nezmožnosti, da skrbijo sami zase. Sama imam slovensko državljanstvo, starši pa ne. Oba sta stara čez sedemdeset let. Kje in na kakšen način se lotim njihove vize, oz. kakšno vizo lahko za njih zaprosim na uradu za tujce? V kolikšnem času lahko dobita vizo in se preselita v moje stanovanje v Sloveniji.

Najlepša hvala za odgovor.

ODGOVOR

Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu, ki pet let neprekinjeno prebiva v Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, in izpolnjuje druge pogoje za izdajo dovoljenja za prebivanje. Tujcu, ki je slovenskega rodu ali tujcu, katerega prebivanje je v interesu Slovenije, se lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje tudi pred iztekom petletnega roka. Ožjim družinskim članom tujca, ki ima v Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje ali status begunca, se lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje po dveh letih neprekinjenega prebivanja v Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje

.Prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vloži tujec pri upravni enoti, na območju katere prebiva.  Če tujec po prenehanju dovoljenja prostovoljno ne zapusti države, se ga iz države prisilno odstrani. Tujca, ki v Sloveniji ostane po prenehanju dovoljenja se kaznuje za prekršek z globo od 83,64 EUR do 417,29 EUR.  

Prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje je treba priložiti: overjeno kopijo veljavnega potnega lista, dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje, dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju in potrdilo o nekaznovanju iz matične države. Prošnji mora priložiti tudi dokazila, s katerimi dokazuje upravičen razlog oziroma namen, zaradi katerega se tujcu lahko izda dovoljenje za prebivanje (zaposlitev ali delo, združitev družine, slovensko poreklo, drug upravičen razlog). Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tudi tujcu, ki nima veljavnega potnega lista, njegova istovetnost pa ni sporna, in če si ne more priskrbeti potnega lista matične države.

Pogoj petletnega neprekinjenga prebivanja v Sloveniji je izpolnjen tudi, če so bile odsotnosti krajše od šestih zaporednih mesecev in če skupaj ne presegajo deset mesecev. Čas prebivanja tujca v Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija in poklicnega usposabljanja se v obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje šteje polovično; zaradi sezonskega dela, kot napoteni delavec ali kot dnevni delovni migrant in čas prebivanja tujca v Republiki Sloveniji kot osebe z začasno zaščito se ne všteje v obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje. Tujcu, ki v času odločanja o prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija, poklicnega usposabljanja, sezonskega dela, kot napoteni delavec ali kot dnevni delovni migrant, se dovoljenje za stalno prebivanje ne izda.

Tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, izdanem po Zakonu o tujcih, ima status rezidenta za daljši čas, kar se na dovoljenju, izdanem z nalepko, tudi označi. Tujec mora imeti ob reševanju prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje veljavno dovoljenje za začasno prebivanje.

Dovoljenje za stalno prebivanje se izda z neomejeno časovno veljavnostjo.Dovoljenje za stalno prebivanje tujca, ki ni državljan EGP, preneha, če: je razveljavljeno, je odpovedano, je tujcu izrečena pravnomočna stranska kazen izgon iz države ali če je tujcu druga država članica EU izrekla pravnomočno odločitev o izgonu, zaradi katere bo prisilno odstranjen iz Slovenije; se tujec odreče dovoljenju, tujec pridobi državljanstvo Slovenije, se tujec izseli ali ostane izven območja držav EU neprekinjeno eno leto ali dlje, razen v primeru, če je poslan na delo, študij ali zdravljenje; se tujec izseli ali ostane izven območja Slovenije neprekinjeno šest let, tujec v drugi državi članici EU pridobi status rezidenta za daljši čas, umre.

Dovoljenje za prebivanje preneha po samem zakonu, razen v primeru, ko se tujcu dovoljenje za prebivanje razveljavi, prebivanje odpove, se tujec izseli, v drugi državi članici pridobi status rezidenta za daljši čas ali se dovoljenju odreče. O prenehanju dovoljenja za prebivanje odloči upravna enota, ki je dovoljenje za prebivanje izdala oziroma upravna enota na območju katere tujec prebiva

.Po Zakonu o upravnih taksah se plača taksa za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje v višini 74,45 EUR.

V tem trenutku pa je najbolje, da zaprosite (vi ali vaši starši) za Izdajo dovoljenja za prvo prebivanje v Sloveniji :

Prošnja za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje se vloži pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Sloveniji, če zakon tako določa. Dovoljenje za prvo prebivanje v Sloveniji se lahko izda samo kot dovoljenje za začasno prebivanje. Prošnjo za izdajo dovoljenja mora vložiti tujec, ki namerava prebivati v Republiki Sloveniji. V primerih, določenih z zakonom, lahko vloži prošnjo tudi druga fizična ali pravna oseba. Pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji lahko vloži prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja sezonskega dela delodajalec, zaradi čezmejnega opravljanja storitev z napotenimi delavci zakoniti zastopnik pogodbenih strank in zaradi združevanja družine tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, in tujec, ki zadnje leto prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in ima dovoljenje za začasno prebivanje, izdano z veljavnostjo najmanj enega leta. Vlagatelj prošnje se mora na vabilo pristojnega organa za sprejem prošnje pri njem osebno zglasiti. Pristojni organ za izdajo dovoljenja za prebivanje je upravna enota, na območju katere namerava tujec prebivati. Dovoljenje za prvo prebivanje vroči diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini osebno tujcu, kateremu se izda, oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku.

Nekatere vloge se lahko oodajo tudi elektronsko.  

Prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje mora priložiti: potni list, katerega veljavnost mora biti najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje in potrdilo o nekaznovanju iz matične države. Poleg navedenih dokazil mora tujec predložiti tudi dokazila, ki se zahtevajo za izdajo posamezne vrste dovoljenja za prebivanje. Tujec, ki zaprosi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje – zaradi zaposlitve ali dela: veljavno delovno dovoljenje; – zaradi študija: dokazilo o sprejemu na študij, izobraževanje, specializacijo, strokovno izpopolnjevanje; – zaradi čezmejnega opravljanja storitev z napotenimi delavci: delovno dovoljenje, potrjen spisek napotenih delavcev s podatki na predpisanem obrazcu, ki ga izda in potrdi zavod za zaposlovanje, in dokazilo, da je tujec, ki ga tuj delodajalec na podlagi pogodbe napoti v Slovenijo, socialno in zdravstveno zavarovan v državi, iz katere prihaja.V prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje mora biti naveden namen prebivanja v Sloveniji. Nameni, zaradi katerih se tujcu izda dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, so: zaposlitev ali delo, študij, izobraževanje, specializacija, strokovno izpopolnjevanje ter praktično usposabljanje, sodelovanje oziroma udeležba v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev in v drugih programih, ki ne spadajo v sistem formalnega izobraževanja, združitev družine s tujcem, ki ima v Sloveniji dovoljenje za prebivanje, status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU, slovensko poreklo do tretjega kolena v ravni vrsti in drugi upravičeni in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljeni razlogi. Dovoljenje za prvo prebivanje se ne sme izdati za čas, daljši od enega leta.

Po Zakonu o upravnih taksah znaša taksa za dovoljenje za prvo prebivanje: – 80 EUR, kadar je prošnja vložena pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini;

-31,91 EUR, kadar je po Zakonu o tujcih prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za prebivanje mogoče vložiti tudi pri upravni enoti;  V primeru izdanega dovoljenja za prebivanje se plača tiskovina (nalepka) v višini 5,42 EUR.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Sorodni prispevki
Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete na strani Varovanje osebnih podatkov.
Total
0
Share