Splošni pogoji

1. člen (Uporaba in sprejem splošnih pogojev)

Ti splošni pogoji veljajo in se uporabljajo izključno za storitev Pravni nasvet, Davčni nasvet, Finančni nasvet, Zavarovalni nasvet, Detektivski nasvet (v nadaljevanju: storitev), ki je del ponudbe spletnega portala www.pravninasveti.si, www.davcninasveti.si, www.zavarovalninasveti.si, www.financninasveti.si, www.detektivskinasveti.si (v nadaljevanju: portal). Ponudnik storitve je INVITA, svetovanje in storitve, d.o.o., Cesta v Gorice 36, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik).

Uporabnik ali uporabnica (v nadaljevanju: uporabnik) z nakupom nasveta na portalu, sprejme te splošne pogoje in se strinja, da ga le-ti v celoti zavezujejo ter da njihova celotna vsebina ureja pogodbeno razmerje med njim in ponudnikom. 

S sprejemom teh splošnih pogojev uporabnik potrjuje, da so mu njihove določbe v celoti znane, jasne in razumljive. 

2. člen (Nastanek pogodbenega razmerja)

Ponudnik in uporabnik soglašata, da je med njima sklenjena pogodba za opravo storitve v trenutku, ko uporabnik na portalu odda kontaktne in druge podatke, ki so podlaga za opravo storitve, vendar pod pogojem, da uporabnik po oddaji podatkov plača celotno ceno storitve.

Če uporabnik ne plača celotne cene storitve niti v enem mesecu od dneva oddaje podatkov na portalu, je pogodba razdrta, ne da bi moral ponudnik uporabnika o tem posebej obvestiti. Če uporabnik kasneje plača celotno ceno storitve, lahko ponudnik po lastni presoji opravi storitev ali zavrne opravo storitve in uporabniku vrne denar.

Ponudnik uporabniku v roku enega meseca po dnevu oddaje podatkov na portalu garantira ceno storitve, kakršna je veljala na dan oddaje podatkov na portalu.

3. člen (Rok za izvedbo storitve; možnost odstopa od pogodbe)

Ponudnik se zavezuje, da bo storitev opravil najkasneje v treh (3) delovnih dneh od prejema plačila storitve ali da bo v enakem roku uporabnika zaprosil za dodatne informacije ali ga obvestil, da od sklenjene pogodbe odstopa ter da storitve ne bo opravil. Dan prejema plačila se ne všteva v tridnevni rok za opravo storitve.

Uporabnik je seznanjen in se strinja, da ima ponudnik pravico, da od uporabnika zahteva dodatne informacije, pojasnila ali razjasnitve.

4. člen (Odstop od pogodbe)

Ponudnik lahko odstopi od sklenjene pogodbe, ne da bi moral za to navesti razlog, o čemer mora uporabnika obvestiti najkasneje v roku iz 1. odstavka prejšnjega člena. Če je uporabnik že karkoli plačal, mu mora ponudnik prejeti znesek vrniti, takoj ko je to mogoče.
Ker je storitev prilagojena uporabniku in njegovemu konkretnemu primeru oziroma njegovemu konkretnemu pravnemu in/ali življenjskemu položaju, uporabnik nima pravice do odstopa od pogodbe.

5. člen (Izključitev odgovornosti)

Ponudnik zagotavlja storitev glede na podatke, ki jih posreduje uporabnik, in glede na svoje strokovno znanje in izkušnje ter glede na znanje in izkušnje strokovnjakov, s katerimi sodeluje.
Ponudnik ne daje nobene garancije, da bo uporabnik z nasvetom, ki ga pridobi v okviru storitve, lahko rešil ali izboljšal svoj pravni položaj, težavo, problem ali zaplet.
Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo v kakršnikoli obliki, ki nastane uporabniku, ker je upošteval nasvet, ki ga je pridobil v okviru storitve.

6. člen (Uporaba avtorskega dela)

Besedila in druga gradiva, ki jih prejme uporabnik v okviru storitve, so avtorska dela. Ponudnik dovoljuje, da uporabnik ta avtorska dela prosto uporablja v zasebne in nepridobitne namene. Vsakršna drugačna ali širša uporaba je dovoljena samo s predhodnim pisnim soglasjem ponudnika.
Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik avtorska dela, ki jih prejme uporabnik v okviru storitve, prosto uporablja in gospodarsko izkorišča in da materialne in druge avtorske pravice na teh delih prosto prenaša na tretje osebe. Pri tem je dolžan varovati zasebnost, poslovne skrivnosti in druge pravice uporabnika.

7. člen (Privolitev za obdelavo osebnih podatkov)

Uporabnik s klikom na gumb Zastavite vprašanje daje izrecno osebno privolitev, da INVITA, svetovanje in storitve, d.o.o., Cesta v Gorice 36, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Gregor Marolt, vpisane osebne podatke in podatke, ki jih je uporabnik posredoval ob registraciji na portalu oziroma ob prijavi, uporablja za naslednje namene:
- komunikacija, ki je potrebna za obveščanje o izvedbi storitve (komunikacija poteka po e-pošti),
- priprava pravnega nasveta,
- statistična obdelava,
- obveščanje po e-pošti o novostih glede storitve in glede portala, povprečno največ 2 krat mesečno, šteto v obdobju katerihkoli zaporednih 6 mesecev,
- obveščanje po e-pošti o ponudbi, akcijah, ugodnostih ponudnika, povprečno največ 2 krat mesečno, šteto v obdobju katerihkoli zaporednih 6 mesecev,
- obveščanje po e-pošti o ponudbah partnerskih podjetij portala, povprečno največ 2 krat mesečno, šteto v obdobju katerihkoli zaporednih 6 mesecev.

Ponudnik je dolžan prejete osebne podatke zavarovati skladno z zakonom.

8. člen (Informacije, ki jih mora ponudnik zagotoviti na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov in Zakona o elektronskem poslovanju na trgu)

Ponudnik in sedež: INVITA, svetovanje in storitve, d.o.o., Cesta v Gorice 36, Ljubljana
E-naslov (naslov, kamor lahko potrošnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): gregor@invita.si
Matična številka: 2088142000
Davčna številka: SI47305444

Pogodba med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena s konkludentnimi dejanji (oddaja kontaktnih in drugih podatkov, plačilo) in kot taka ne bo shranjena pri ponudniku.

Navedba tehnoloških sredstev, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila: pred pošiljanjem podatkov na portalu lahko uporabnik vpisane podatke pregleda; pred plačilom zneska, ki ustreza ceni storitve (ob prejemu predračuna), prejme uporabnik spletno povezavo (hiperlink) do podstrani na portalu, na kateri so shranjeni podatki, ki jih je posredoval ponudniku in ki si jih lahko ponovno ogleda. Pogodbo je možno skleniti v slovenskem jeziku.

9. člen (Veljavnost splošnih pogojev; sodna pristojnost)

Ti splošni pogoji veljajo od 1.8.2009 in se lahko kadarkoli spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila.
Ponudnik in uporabnik bosta skušala morebitne spore, ki bi izvirali iz pogodbe o storitvi, reševati mirno, če pa to ne bo mogoče, je za odločitev pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu ponudnika.