pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Ali direktor odgovarja z lastnim premoženjem

Ali direktor odgovarja z lastnim premoženjem

Gospodarsko pravo |

VPRAŠANJE

Zanima me, ali kot direktor lahko odgovarjam za slabo poslovanje podjetja s svojim lastnim premoženjem. Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Spoštovani!

V primeru stečaja družbe ste po 42. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. l.RS, št. 13/2004 - ZFPPIPP) ste kot poslovodja lahko odškodninsko odgovorni upnikom družbe, če bodisi niste izpolnili vseh predpisanih postopkovnih dejanj, ki jih mora opraviti poslovodstvo v primeru insolventnosti družbe, bodisi če ste ravnali v nasprotju s prepovedmi, ki veljajo za poslovodstvo stanju insolventnosti družbe (to sta enaka obravnava vseh upnikov družbe ter prepoved opravljanja plačil ali prevzemanja obveznosti izven nujnega rednega poslovanja družbe).

Če se ne dokaže drugače velja, da je škoda povzročena posameznemu upniku enaka razliki med celotnim zneskom njegove terjatve in zneskom, do katerega je bila ta terjatev plačana v stečajnem postopku.

Odškodninske odgovornosti se lahko razbremenite, če dokažete, da je celotna škoda ali del škode nastal zaradi dogodkov ali ravnanja drugih oseb, ki jih kot poslovodja, čeprav ste ravnali v skladu s profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij, niste mogli niti preprečiti niti odvrniti ali omejiti njihovih škodljivih posledic.

Vaša odškodninska odgovornost pa je (razen če je bilo dejanje storjeno namenoma ali iz hude malomarnosti) omejena tako navzgor, kot navzdol in sicer do višine dvakratnega skupnega zneska vseh vaših prejemkov za opravljanje funkcije poslovodje v letu, v katerem je bilo izvedeno ali opuščeno dejanje ki bi ga zaradi insolventnosti družbe morali storiti, vendar ne manj kot:

1.     pri veliki družbi 150.000 eurov,

2.     pri srednji družbi 50.000 eurov in

3.     pri majhni družbi ali drugi pravni osebi 20.000 eurov.