pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Podaril premoženje ženi

Podaril premoženje ženi

Civilno pravo |

VPRAŠANJE

Menim, da me želi moj dolžnik ogoljufati na način, da bi podaril vse svoje premoženje ženi.

Da bi hišo in vse kar ima prepisal na ženo, tako, da mu ne bo mogoče nič zarubiti. Kaj lahko storim?


ODGOVOR

Soštovani!

V kolikor vaš dolžnik ni insolventen ali morebiti že v (osebnem) stečaju, je s civilnopavnega vidika najprimernejši pravni institut, katerega se lahko poslužite v primeru, če bi vaš dolžnik z namenom, da se izogne poplačilu vaše terjatve, svoje premoženje razdal, t.i. “izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj”. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007) namreč določa, da upnik, čigar terjatev je zapadla v plačilo, lahko ne glede na to, kdaj je terjatev nastala, izpodbija pravno dejanje svojega dolžnika, ki je bilo storjeno v škodo drugih upnikov, a le pod določenimi pogoji in v določenem roku.

Odplačno razpolaganje se lahko izpodbija, če je dolžnik ob razpolaganju vedel ali bi bil moral vedeti, da s tem škoduje svojim upnikom in če je bilo tretjemu, s katerim je bilo ali v čigar korist je bilo pravno dejanje storjeno, to znano ali bi mu moralo biti znano, prii neodplačnih razpolaganjih in z njimi izenačenih pravnih dejanjih pa se šteje, da je dolžnik vedel, da s takim razpolaganjem škoduje upnikom, in se za njihovo izpodbijanje ne zahteva, da je bilo tretjemu to znano ali da bi mu moralo biti znano. V kolikor je ta tretji dolžnikov zakonec ali je z njim v sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali v svaštvu v ravni vrsti oziroma v stranski vrsti do vštetega drugega kolena, velja domneva, da je tretjemu bilo znano, da dolžnik s takim razpolaganjem škoduje upnikom.

V vašem primeru bi tako bili izpolnjeni vsi zakonski pogoji za razveljavitev pravnega posla s katerim bi vaš dolžnik opravil prepis premoženja na ženo. Izpodbijanje bi morali uveljaviti s tožbo na izročitev teh stvari, ki bi jo morali vložiti najkasneje v treh letih od sklenitve izpodbijanega posla proti dolžnikovi soprogi.